Kvalitet och uppföljning


Kvalitet och uppföljning
Behandlingshemmets inriktning och utformning bygger på en demokratisk människosyn och värden som dialog, delaktighet och jämställdhet och relationsteorier. Ungdomarna deltar i utformningen av vardagen, gemensamma aktiviteter m.m. Ungdomarna och föräldrar deltar i behandlingsplanering efter förmåga.


Vi använder oss av och arbetar efter socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg som den beskrivs i SOSFS 2011:9.


Förutom redan beskrivna rutiner för uppföljning och utvärdering samt säkring av kompetens och medicinsk kompetens ingår tydliga rutiner för dokumentationshantering, säkerhet, anställningsförfarande, kompetensutveckling samt incident- och klagomålshantering.Klagomålshantering


Klagomål registreras i företagets övergripande klagomålsrapportering för sammanställning och systematisk analys. Varje klagomål tas dessutom upp på personalkonferenser för åtgärd.


Vid behov och i det fall klagomålet gäller en konkret placering förs frågan vidare till nästkommande behandlingskonferens med uppdragsgivaren för information om vidtagna åtgärder.


Om klagomålet leder till en förändring av arbetssätt, rutiner eller liknande så genomförs förändring så snart det praktiskt är möjligt.Utvärdering och uppföljning


Den pågående behandlingen utvärderas kontinuerligt tillsammans med uppdragsgivaren vid de regelbundet återkommande behandlings konferenserna. Utvärdering och uppföljning sker mot bakgrund av den individuella vård- och genomförandeplanen. En skriftlig sammanställning av den individuella uppföljningen och utvärderingen redovisas i behandlingsrapporter. Dessa delges uppdragsgivare vanligtvis halvårsvis.


Uppföljningsenkäter fylls i av placerande myndighet, ungdom och vårdnadshavare i samband med utskrivning.


En systematisk utvärdering görs av effekterna av behandlingen. Skattningar görs vad gäller symptom, självbild, anknytningsmönster, sociala färdigheter samt social funktionsnivå (C-GAS) före respektive efter behandlingen.