Behandling och metoder


Behandling och metoder

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)
ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid
och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Inom Statens
institutionsstyrelse har även utskrivnings-, överflyttnings- och uppföljningsformulär tagits
fram och dessa ingår i granskningen. Varje livsområde består av ett antal frågor om den unges
faktiska situation och därutöver skattar den unge sin oro och sina besvär enligt en skala 0–3.
Den unge anger också hur viktigt det är att få hjälp enligt en skala 0–3 inom respektive
livsområde. Utifrån den unges skattningar gör intervjuaren en sammanfattande skattning av
den unges problem inom varje livsområde enligt en skala 0–9. Vissa frågor, som är särskilt
märkta i formuläret, är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid skattningen.IDS – 100
IDS-100 används för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av
alkohol/droger. Det ger både klienten och personal omfattande information om
återfallsriskssituationer. Tidsperioden är senaste året och riskprofilen presenteras med hjälp
av 8 subskalor (riskområden).
Återkoppling kan väcka nyfikenhet hos ungdomen, vi använder IDS-100 som en "förrätt" till
olika behandlingsinsatsen återfallsprevention.Återfallsprevention (ÅP)
Återfallsprevention (ÅP) utgår från de grundläggande principerna i KBT, men här används
teknikerna specifikt för att förebygga och förhindra återfall i ett problembeteende. I
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende likställs de
två metoderna i flera fall. Dock är en skillnad att återfallsprevention oftare bedrivs i
gruppformat och att behandlingen har ett större fokus på sociala aspekter.rePULSE
rePULSE är en strukturerad behandlingsmetod för ungdomar med
impulskontrollsproblematik. RePULSE består av 10 samtalsessioner och ungdomen får lära
sig att ta kontroll över sina tankar, känslor och beteenden.
rePULSE kan anpassas utifrån ungdomens individuella problematik och har flera olika
inriktningar; ilska, missbruk, kriminalitet, oro/nedstämdhet samt sociala färdigheter.
reBLÅ är en arbetsbok speciellt utformad för dig som arbetar med personer som är i eller
riskerar att hamna i missbruk. I arbetsboken undersöker ni vad som ligger bakom valet att
börja använda alkohol eller droger. Vi tittar också på vilka konsekvenser det får, både
personliga och för omgivningen. Arbetsmaterialet fokuserar på missbruk av alkohol,
cannabis, amfetamin, sniffning och anabola steroider. Arbetsboken är personlig och innehåller
material för 10 samtal.
reBRUN för kriminalitet.Miljöterapi.

Örbyhus ungdomshem anser att miljön som ungdomarna vistas i är av yttersta vikt. Med ett
professionellt och korrekt bemötande från omgivningen får ungdomarna hjälp att utveckla
sina resurser. Den miljöterapeutiska strukturen på Örbyhus ungdomshem skall kunna ses som
en spegling av rådande normer och kultur i samhället med en kontrollerad och för ungdomen
ändamålsenlig struktur.
Lågaffektivt bemötande.
Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av
lugn och positiva förväntningar på ungdomarna i syfte att minska stress och problemskapande
beteende. Metoden handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk,
fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.
Teckenekonomi.
Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och motivera till önskvärda beteenden.
Reglerna för teckenekonomin är tydliga och ungdomarna blir informerade om vad som
förväntas av dem av sin kontaktperson.Kontaktperson (KP)
Varje ungdom på Örbyhus Ungdomshem tilldelas en kontaktperson. Kontaktmannaskapet är
till för bland annat att ge ungdomen möjlighet att diskutera sina livsstilsval i förhållande till
samhällets värderingsgrund och lagstiftning. Kontaktpersonen är den som ska vara den
närmast kontakten till ungdomen samt den person som håller i de dagliga kontakterna kring
den. Ungdomen kommer en gång i veckan att erbjudas ett samtal med sin kontaktperson. Det
är ett möte där kontaktpersonen och ungdomen gör en planering för veckan, motiverar
ungdomen till förändring, går igenom resultaten av teckenekonomin bland annat.
Kontaktpersonen kommer även att ha ett samtal per vecka som syftar till att utvärdera
ungdomens upplevelse av sin vistelse på boendet. Utifrån ungdomens behov kommer
uppföljningsmöte tillsammans med aktuell handläggare från socialtjänsten, samt ungdomens
kontaktperson tillsammans med ungdomen själv genomföras.ADL-träning
ADL är det dagliga livets aktiviteter som återkommande rör personlig vård, kommunikation
och aktiviteter kring boende och dess skötsel. Regelbunden ADL-träning ger ungdomarna
möjlighet till ökat självförtroende och självständighet. Träningen är individuellt anpassad och
riktas till var och en utifrån den enskildes behov. Det kan ske både i grupp och enskilt och
syftar till att främja ungdomens självständighet och ansvarstagande.
Det är viktigt att ungdomarna ska kunna utföra och delta i åldersadekvata aktiviteter som han
vill eller förväntas utföra i sitt dagliga liv.MI- motiverande samtal
Varje ungdom ges möjlighet till motiverande samtal (MI-samtal) för att finna ett nytt
sammanhang och utveckla en identitet. MI-samtal är en förändringsinriktad och
klientcentrerad metod som används både i planerade möten och annan daglig kontakt.

Medarbetarna kommer att använda metoden som verktyg för att stötta ungdomarna till att
fatta egna beslut om sin livssituation som befäster positiva mönster eller för att bryta negativa
mönster. Samtidigt är målet att ungdomarna ska få tillgång till en egen inre reflekterande
dialog.Samarbetspartners
Vi har upparbetad kontakt med externa konsulter inom psykoterapi samt KBT-terapi och
psykolog för eventuella utredningar. Behövs ytterligare konsult inom ett visst område finns
möjlighet att bistå med detta för att behandlingen ska bli så bra som möjligt.


Örbyhus Ungdomshem använder sig av BBIC (Barns Behov I centrum) då genomförandeplaner samt månadsrapporter skrivs.