Behandlingsmetoder


Behandlingsmetoder


rePULSE


rePULSE är en träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. Metoden vänder sig till ungdomar som behöver hjälp med att hantera sina känslor, tankar och beteende. rePULSE är en utveckling av Aggression Replacement Training (ART) som är ett lösningsfokuserat synsätt och nätverksarbete inom den kognitiva terapin. Utgångspunkten för arbetssättet är att problem med impulskontroll beror på att personen ofta haft kortsiktiga vinster av ett ibland destruktivt samt nedbrytande beteende och kanske är i avsaknad av alternativa sätt att hantera en situation. Med denna metod vägleder man individen till att själv ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt.


MI- motiverande samtal


Varje ungdom ges möjlighet till motiverande samtal (MI-samtal) för att finna ett nytt sammanhang och utveckla en identitet. MI-samtal är en förändringsinriktad och klientcentrerad metod som används både i planerade möten och annan daglig kontakt. Medarbetarna kommer att använda metoden som verktyg för att stötta ungdomarna till att fatta egna beslut om sin livssituation som befäster positiva mönster eller för att bryta negativa mönster. Samtidigt är målet att ungdomarna ska få tillgång till en egen inre reflekterande dialog.


Lågaffektivt bemötande


Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoden handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.


Miljöterapi


Örbyhus ungdomshem anser att miljön som ungdomarna vistas i är av yttersta vikt. Med ett professionellt och korrekt bemötande från omgivningen får ungdomarna hjälp att utveckla sina resurser. Den miljöterapeutiska strukturen på Örbyhus ungdomshem skall kunna ses som en spegling av rådande normer och kultur i samhället med en kontrollerad och för ungdomen ändamålsenlig struktur.


Teckenekonomi


Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och motivera till önskvärda beteenden. Reglerna för teckenekonomin är tydliga och ungdomarna blir informerade om vad som förväntas av dem av sin kontaktperson.


Kontaktmannaskapet


Varje ungdom på Örbyhus Ungdomshem tilldelas en kontaktperson. Kontaktmannaskapet är till för bland annat att ge ungdomen möjlighet att diskutera sina livsstilsval i förhållande till samhällets värderingsgrund och lagstiftning. Kontaktpersonen är den som ska vara den närmast kontakten till ungdomen samt den person som håller i de dagliga kontakterna kring den. Ungdomen kommer en gång i veckan att erbjudas ett samtal med sin kontaktperson. Det är ett möte där kontaktpersonen och ungdomen gör en planering för veckan, motiverar ungdomen till förändring, går igenom resultaten av teckenekonomin bland annat. Kontaktpersonen kommer även att ha ett samtal per vecka som syftar till att utvärdera ungdomens upplevelse av sin vistelse på boendet. Utifrån ungdomens behov kommer uppföljningsmöte tillsammans med aktuell handläggare från socialtjänsten, samt ungdomens kontaktperson tillsammans med ungdomen själv genomföras. Vi har även möjlighet att erbjuda ungdomar induviduella kris/stödsamtal med samtalsterapeut inriktad mot KBT.Örbyhus Ungdomshem använder sig av BBIC (Barns Behov I centrum) då genomförandeplaner samt månadsrapporter skrivs.